Chがa c籀 s廕τ ph廕姓 no trong gi廙 hng.

Quay tr廙 l廕【 c廙苔 hng